سال ۱۳۹۳ « سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی »