سال 1393 « سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی »